Qruntların laborator şəraitdə öyrənilməsi


Qruntların laborator şəraitdə öyrənilməsi onların tərkib və xüsusiyyətləri haqqında mühəndisi-geoloji məlumatların öyrənilməsi üçün kompleks işlərdən ibarətdir. Qruntların fiziki, mexaniki, kimyəvi və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üsulları aşağıdakı kimidir:
 • təbii nəmliyin təyini;
 • sıxlığın müəyyən edilməsi, qrunt hissəciklərinin (skelet) sıxlığı;
 • məsaməliliyin hesablanması;
 • plastikliyin (konsistensiyanın) həddinin və ədədinin müəyyənləşməsi üsulları;
 • qranulometrik tərkib;
 • dağ süxurlarının çöküntülük və qabarma qabiliyyəti;
 • yerdəyişmə zamanı qruntun davamlılığı (birsəthi kəsilişdə);
 • qruntların deformasiya xüsusiyyətlərinin təyini;
 • biroxlu sıxılmada qruntun davamlılığı;
 • biroxlu dartılmada qruntun davamlılığı;
 • nisbi çökmə və ilkin çökmə təzyiqi;
 • təbii yamac bucağının müəyyən edilməsi;
 • suda həll olan duzların tərkibinin müəyyən edilməsi;
 • qruntlarda karbonatların təyini;
 • üzvi maddələrin ümumi tərkibinin təyini;
 • qruntların yapışqanlığının təyini;
 • qruntlarda susızma;
 • dağ süxurlarının nəmliyi, yumşaqlığı və yuyulması;
 • qruntların betona, əlvan və qara metallara qarşı təsir dərəcəsi;
Bizim laboratoriyada qruntların mexanikası, qruntların davamlılıq və deformasiya xüsusiyyətlərinin xarakteristikasının müəyyən edilməsi həyata keçirilir.